Akademiuddannelse i Projektledelse


På uddannelsen i projektledelse lærer du at lede projekter samt at forstå og anvende projekter som dynamiske, integrerede dele af virksomhedens strategi og organisation. Du får også redskaber til at kunne analysere, tilrettelægge og tilpasse projekter.

Målgruppe

Projektledelse uddannelsen giver en overordnet forståelse af de opgaver og roller, der er i spil i arbejdet med projekter. Faget er derfor relevant både for dig, der arbejder som projektleder, og projektdeltager.

Formål

Opnå forståelse for projektlederens rolle og opgaver

Lær at bruge projektlederens værktøjskasse

Opnå kompetencer omhandlende kommunikationsstrategi og arbejdet med planer

Opnå kompetencer omhandlende projektstyring og opfølgning

Uddannelsens struktur og indhold

Uddannelsen er bygget op, så man følger et projekts kronologiske rækkefølge fra idé (projekt) til gennemførelse (projekt) samt afslutning og evaluering (Implementering i driftsorganisationen og læring).

Der vil i starten af uddannelsen være et særligt fokus på at udarbejde en god business case. Herunder håndtere det dilemma, der er mellem at have få informationer til rådighed og samtidig ønsker at finde ud af, om et givent projekt kan betale sig. Her arbejdes der især med:

 • SCOPE
 • Risikohåndtering
 • Interessenthåndtering
 • Etablering af projektorganisation
 • Projektlederens rolle og kompetencer
 • Business case

I fasen for projektets gennemførelse, arbejdes der bl.a. arbejde med:

 • Estimeringsteknikker
 • Budgetter
 • Planlægning – statisk og dynamisk
 • Opfølgning og afrapportering

Endelig har uddannelsen fokus på den praktiske implementering i organisationen. Hvordan man sikrer ejerskab og motivation samt erfaringsopsamling og evaluering af både proces og produkt. Her vil der bl.a. blive arbejdet med:

 • Teamudvikling
 • Motivation og kommunikation
 • Kommunikationsplaner
 • Mødeledelse
 • Projektlederens kompetencer og gennemslagskraft
 • Everything DiSC® Work of Leaders profilen

Hele uddannelsesforløbet samles i en gameplan, der skaber vision og overblik over hele projektet fra start til slut.

Udbytte

Refleksion over teori og praksis er med til at skabe løsninger for deltagerne, som de kan implementere. Deltagerne bliver præsenteret for en bred vifte af værktøjer, og så er det efterfølgende op til den enkelte, at vælge det, som passer bedst til eget projekt.

Der arbejdes ikke ud fra ét bestemt perspektiv. Deltagernes forståelse udfordres ved at præsenterer dem for forskellige perspektiver, f.eks. mellem det rationelle og relationelle perspektiv, mellem traditionel projektledelse og dynamisk/agil projektledelse.

Deltagernes udbytte bliver, at de er i stand til at definere et projekt, vurdere om det er en god business case, og selvstændigt kan vælge de rigtige metoder og værktøjer, der passer til projektet.

Deltagerne bliver bevidste om deres egen rolle og kompetencer, og hvordan de kan bruge deres relationer til at skabe opbakning og ejerskab.

Deltagerne får erfaring med at håndtere usikkerhed og arbejde med komplekse problemstillinger, uden at miste fodfæste.

Alle deltagere får personprofilen Everything DiSC® Work of Leaders. inkl. tilbagemelding. Ydremere et diplom på gennemførelsen af statsanerkendt projektlederuddannelse inden for Akademiuddannelserne med 10 ECTS-point.

Undervisningsform

Der arbejdes med erfaringsbaseret læring og derfor er der stor deltagerinvolvering i undervisningen. Deltagerne arbejder i grupper, hvor de får lejlighed til at drøfte og reflektere over egen praksis i forhold til teori og værktøjer. Det er en vekselvirkning mellem korte oplæg, dialog, refleksion og gruppedrøftelser. Der vil være hjemmeopgaver, hvor deltagerne skal afprøve metoderne på et selvvalgt projekt.

Kompetenceskabende udviklingsforløb

Uddannelsen er i tæt samarbejde med Konpa, opbygget som et kompetenceskabende udviklingsforløb, baseret på de nyeste indlæringsteorier og relevant indhold for branchen. Vi benytter indlæringsmetoder, som beviseligt giver maksimal effekt i forhold til voksnes indlæring.

Vi sikrer, at den nye viden og de nye færdigheder bliver overført til praksis og bliver til vedvarende adfærdsændringer. Vi ved af erfaring, at den enkelte deltager ved hjælp af vores processer og metoder, tager et langt større ansvar for egen læring og udvikling end ved et traditionelt kursus.

Uddannelsen indeholder i alt 6 undervisningsdage fordelt på tre moduler af 2 dages varighed. Herudover faciliteres der praksisnær læring på jobbet. Praktisk læring og træning i projektledelse.

Uddannelsen gennemføres med overnatning mellem 1. og 2. dag på hvert modul.

Uddannelsen er statsgodkendt på akademiniveau og giver 10 ECTS-point*) ved bestået eksamen. Kun ministerieakkrediterede virksomheder og uddannelser må udskrive ECTS-point. Uddannelsen udbydes i samarbejde med EAAA, Aarhus Erhvervsakademi, som er faglig og administrativ ansvarlig.

Eksamen

Eksamenen er en mundtlig prøve på 30 min, kombineret med et kort projekt. Bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Hvid du har spørgsmål til uddannelsen, er du velkommen til at kontakte Peter Bo Rützou fra Improveme på telefon 22 100 100 eller via E – mail pbo@improvement.dk

Økonomi og tilmelding

Tilmelding til uddannelsen foregår via Konpa Academys hjemmeside eller via mail til sekretariatet. Uddannelsen er berettiget til 100 % omkostningsdækning fra Konpas Legatfonden, hvis du arbejder i en virksomhed, som er medlem af Konpa. Det er en betingelse for at modtage legatet, at der også ansøges om SVU støtte og støtte fra omstillingsfonden. Ikke at der opnås støtte, men at man ansøger. Improveme håndterer den administrative del af ansøgningsprocessen og optagelse på uddannelsen. 

Tid og sted for Akademiuddannelsen i Projektledelse:

Projektledelse Hold 1

 • Modul I 05. - 06. september
 • Modul II 20. - 21. september
 • Modul III 12. - 13. oktober
 • Eksamen den 02. november

Kurset afholdes på Comwell Hotel Holte.

 

Tilmelding til Akademiuddannelse i Projektledelse


Uden bindestreg
Angiv venligst færdiggjort uddannelse og uddannelsesinstitution med starttidspunkt og sluttidspunkt (måned-år)
Angiv venligst din erhvervserfaring
Fulde navn på virksomhed